Tuesday, March 10, 2009

Art Project in Gallery Space NY ARTS BEIJING with Artists from China - Switzerland - NYC 09

Installation with interaction of the visitors in Gallery Space NY Arts Beijing.

Barbara Streiff was creating workshops with body painting in modern art technique with Zhang Xin from Beijing City and artists from the Art Garden 318 Hegezhuang. Special input was Song Gui Yu and artstudents from the Village Hegezhuang down for a installation with wishes for the future of Beijing.

Abraham Lubelski - Song Gui Yu - Yang Liao Han - Simon - Peng Li - Zhang Xin - Xu Wan Ru - Shao Xin An - Xue Tin Ran - Ren Jing - Zhao Jin Xing - Xue Bin Ran - Lu Cheng Bin - Zhang Xin Xie - Cao Zhi Xin - Wang Xi Lo - Xue Tian Ran - Barbara Streiff.

http://nyartsbeijingresidency.blogspot.com/

No comments: